Regulamin Wrotkarni Roller Park

 1. Wrotkarnia Roller Park, zwana także obiektem, jest prowadzona przez: Roller Park Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Fordońska 44B, 85-719 Bydgoszcz, NIP 554-298-05-23, tel. 575-088-885, adres e-mail: biuro@rollerpark.pl
 2. Numer Konta bankowego 88 1090 1072 0000 0001 4384 9633 Santander Bank Polska S.A.
 3. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie Wrotkami Roller Park
  są określane jako Użytkownicy.
 4. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania i przestrzegania regulaminu Wrotkani. Wejście na teren obiektu, przebywanie na nim i korzystanie z usług Wrotkami Roller Park jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.
 5. Korzystanie z obiektu jest płatne. Warunkiem przebywania i korzystania jest posiadanie ważnego biletu wstępu (paragonu fiskalnego/ darmowej wejściówki), który uprawnia do wejścia na teren Wrotkarni. Informacja o rodzajach i cenach biletów jest dostępna na stronie internetowej www.rollerpark.pl, przy kasie oraz u pracowników Wrotkarni.
 6. Bilety ulowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. W przypadku braku legitymacji lub jej nieaktualności klient obowiązany jest do zakupu biletu normalnego.
 7. Obiekt składa się z płyty wrotkowiska oraz z części wypoczynkowej, w której można odpocząć i spożyć posiłki/napoje.
 8. Na płycie wrotkowiska może przebywać jednocześnie do 49 osób.
 9. Zajęcia dla grup zorganizowanych, liczących powyżej 10 osób, wymagają wcześniejszej rezerwacji.
 10. Obsługa obiektu może odmówić wpuszczenia na teren obiektu kolejnych osób
  w przypadku osiągnięcia limitu osób przebywających w danej chwili na terenie obiektu (płycie wrotkowiska).
 11. Na płycie wrotkowiska mogą przebywać tylko osoby na wrotkach/rolkach.
 12. Każdy użytkownik Wrotkarni ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu. W szczególności przy oznakowanych kolorem zielonym obniżeniach na płycie wrotkowiska, oznakowanych narożnikach ścian oraz przy zejściu na płytę wrotkowiska. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników.
 13. Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi Obiektu.
 14. Korzystać z usług Wrotkarni Roller Park mogą dzieci od 5 roku życia. Użytkownicy poniżej 13 lat mogą korzystać z infrastruktury obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych. Użytkownicy w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego (oświadczenie dostępne na stronie www.rollerpark.pl lub na miejscu).
 15. Wrotkarnia Roller Park nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 16. Jeden dorosły opiekun grupy może przybywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 15 osób niepełnoletnich.
 17. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu lub osoby, u których korzystanie z wrotkowiska może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu nie powinny korzystać z obiektu.
 18. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu,
 19. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 20. Każda osoba korzystająca z płyty wrotkowiska ma obowiązek używania podczas jazdy kasku i kompletu ochraniaczy (na kolana, łokcie i nadgarstki). Osoba, która decyduje się korzystać z wrotkowiska bez ochraniaczy i kasku, robi to na własną odpowiedzialność.
 21. Korzystanie z Wrotkami Roller Park wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów
  i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Właściciel oraz organizator imprez nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu – jako związane z ryzykiem sportowym.
 22. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obiektu.
 23. Wrotkarnia Roller Park nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie przedmiotów stanowiących własność Użytkowników na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
 24. Użytkownik zobowiązany jest, wypożyczony w obiekcie sprzęt, oddać w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał, pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym bezpośrednio po zakończeniu korzystania z wrotkarni. Użytkownik jest zobowiązany oddać wypożyczony sprzęt w tym samym dniu i miejscu,
  w którym wypożyczył sprzęt.
 25. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 26. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki bądź opaski mierzącej czas pobytu na obiekcie, użytkownik zostaje obciążony karą: 50 zł za każdy przedmiot.
 27. Opaska mierząca czas pobytu na obiekcie jest indywidualna i zabrania się udostępniania jej innemu użytkownikowi Wrotkarni Roller Park. Opaskę należy zwrócić po zakończeniu korzystania z obiektu Roller Park.
 28. Czas korzystania z obiektu rozpoczyna się od pobrania opaski, a kończy się w chwili jej zdania w kasie przy opuszczaniu obiektu. Za każdą dodatkową minutę pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obiektu. Do każdego wejścia doliczane jest darmowe
  10 minut na założenie i zdjęcie sprzętu.
 29. Użytkownik kupując bilet wstępu ma prawo do korzystania z obiektu w określonym
  w bilecie terminie, zwrotów nie przyjmujemy.
 30. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
  o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 31. Dla zapewnienia użytkownikom obiektu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia obiektu zainstalowany jest monitoring. Obraz jest rejestrowany z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych Użytkowników. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 14 dni.
 32. Roller Park zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, filmów dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie obiektu na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy
  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak impreza publiczna.

Na terenie obiektu zabrania się:

 • jeżdżenia na wrotkach poza płytą wrotkowiska,
 • siadania na schodach przy wejściu na płytę wrotkowiska oraz wieszania na poręczach ubrań i innych przedmiotów,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych na płycie wrotkowiska np. jazdy pod prąd, potrącania, przepychania, urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych zabaw,
 • spożywania napojów/posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • w szczególności zabrania się wnoszenia napojów i jedzenia na płytę wrotkowiska,
 • przebywanie i korzystanie z Wrotkarni Roller Park pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników,
 • wnoszenia na teren obiektu artykułów spożywczych zakupionych poza obiektem,
 • wprowadzania zwierząt,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • korzystania z toalety będąc na wrotkach lub rolkach,
 • wchodzenia do pomieszczeń obsługi obiektu,
 • zaśmiecania obiektu,
 • używania słów wulgarnych i niecenzuralnych,
 • niszczenia mienia Wrotkarni Roller Park,
 • prowadzenia na terenie obiektu wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, w tym zajęć z jazdy na wrotkach/rolkach/deskorolce, bez zgody Właścicieli Roller Park.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Roller Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  prowadząca Wrotkarnię Roller Park
  ul. Fordońska 44B, 85-719 Bydgoszcz o numerze NIP: 554-298-05-23,
  nr tel.: 575- 088 – 885, adres e-mail: biuro@rollerpark.pl (dalej jako: „Administrator”)
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Wrotkarnię Roller Park. Przetwarzamy tylko te dane, które Użytkownik/Klient sam nam przekazał i wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub są to dane niezbędne do wykonania usługi, a w szczególności w celu:
 3. zawarcia, wykonania, umów związanych z profilem działalności lub innych czynności prawnych związanych z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy
  i dobrowolny (podstawa prawna: art. 6 ust.1. lit. a RODO),
 5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia
  i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. zapewnienia ochrony mienia obiektu oraz bezpieczeństwa użytkowników (podstawa prawna: art. 6 ust.1. lit. f RODO),
 8. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:
 9. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, w związku z Państwa zainteresowaniem usługą Roller Park tj. imię, nazwisko, wiek dziecka,  e-mail i nr telefonu, dane adresowe, NIP, jeżeli są wymagane na potrzeby realizacji usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 10. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy/uzyskujemy w związku z:
 11. prośbą o przygotowanie oferty lub informacji,
 12. przy zakupie usługi lub podpisywaniu umowy.
 13. Państwa dane oraz dane dziecka, które uzyskaliśmy na podstawie udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z Wrotkarni Roller Park w celu weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody (tj. imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr tel., imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka –  podstawa prawna: art. 6 ust.1. lit. a RODO)
 14. Dane osobowe (wizerunek) pozyskane z monitoringu wizyjnego, przetwarzane
  w celu zapewnienia użytkownikom obiektu bezpieczeństwa oraz w celu ochrony mienia obiektu (podstawa prawna: art. 6 ust.1. lit. f RODO).
 15. W celu udokumentowania wydarzenia odbywającego się na terenie obiektu przetwarzamy wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak impreza publiczna (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach jest  niezbędne do realizacji usług, w tym umożliwienia korzystania z Wrotkarni Roller Park osobie niepełnoletniej znajdującej się pod Państwa opieką, zapewnienia bezpieczeństwa, udzielania odpowiedzi na kierowane wnioski, do rozpatrzenia skarg
  i reklamacji.
 17. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy Administratora oraz firmy, których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług
  np. instruktorzy jazdy, firma księgowa, prawnicza, informatyczna, ubezpieczeniowa.
 18. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w tym do upływu przedawnienia roszczeń. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni. W razie wystąpienia zdarzenia, wymagającego udokumentowania, dane z monitoringu będą przechowywane przez czas niezbędny dla prowadzenia stosownych postępowań.
 19. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 21. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
Przewiń na górę